Office Addresses

Office Addresses

Address: JK Lakshmi Cement Ltd, Nehru House 4,Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi

Phone: +911166001112 / +911166001142

Toll free no.: 1800-102-5097

Email: jklc.customercare@jkmail.com